Monday, April 22, 2013

Ap og Ray­mond Johan­sens pinlige virkelighetsflukt


I løpet av for­rige helg og uken som gikk fikk offent­lig­he­ten en ugjen­dri­ve­lig demon­stra­sjon av at norsk inn­vand­rings­po­li­tikk er økono­misk og sosial gali­ma­tias. Dette er det mange som har skjønt en stund, men med Finans­avi­sens artik­kel­se­rie ble infor­ma­sjo­nen til­rette­lagt på en måte som ikke len­ger etter­la­ter noen tvil, og som gjør det umu­lig å si at man ikke for­stod teg­nin­gen eller at denne ble ris­set opp av uveder­hef­tige personer.

Like inter­es­sant som selve for­mid­lin­gen av denne kunn­ska­pen, er taus­he­ten mak­ten har møtt den med. Og avled­nings­ma­nøv­rene. Men begyn­ner ikke dette å bli i over­kant pin­lig nå? For det er jo nå tyde­lig for enhver at vi har å gjøre med skue­spill. Folk vet. Poli­ti­kerne vet. Poli­ti­kerne vet at folk vet. Folk vet at poli­ti­kerne vet. Poli­ti­kerne vet at folk vet at de vet.

Like­vel skal det altså ikke snak­kes om, omtrent som sex i Victoria-tiden. Verre: Man skal late som om vir­ke­lig­he­ten er en helt annen. Idet Arbei­der­par­ti­ets gene­ral­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen skuet frem mot stor­tings­val­get på lands­mø­tet, lot han i dag falle de føl­gende ord:

Vårt pro­sjekt er å sikre deg, unga dine og for­eldra dine trygg­het, mulig­he­ter og fri­het — lik rett til vel­ferd og arbeid for alle.

Den mest natur­lige reak­sjo­nen på noe slikt er jo bare rå lat­ter. Fra de fleste per­soners munn ville det være svart humor. Vel­fer­den, arbei­det, trygg­he­ten og mulig­he­tene er som alle våkne nyhets­le­sere og sam­funns­del­ta­gere vet blitt mer klasse­delt enn noen­sinne, det er skjedd mens Ap har hatt mak­ten, og masse­inn­vand­rin­gen er hoved­år­sa­ken. Så skal man altså sikre det som fort­satt masse­inn­vand­ring er garan­tert å under­grave. Man må åpen­bart ha et ganske bra poker­fjes for å være parti­sek­re­tær i Ap. Val­get står mel­lom oss og fascisme. Han kunne like gjerne sagt at man blir blind av å masturbere....

....Om man skal dømme etter den siste ukens opp­tre­den fra ledende riks­po­li­ti­kere og de største mediene (Aften­pos­ten, VG, NRK) skal vi nå gå inn i en valg­kamp hvor dette temaet vil bli for­søkt unn­gått, even­tu­elt baga­tel­li­sert eller bom­bar­dert med opp­spinn for dis­trak­sjo­nens skyld hvis det ikke helt kan unngås.

Les hele: Fra den pinlige virkelighetsfluktens teater