Friday, April 19, 2013

For­si­den på Aften­pos­ten opp­står ikke ved en feil

Hvis du fortsatt sitter der og lurer på hvorfor du kaster bort penger på et abonnement på Aftenposten, kan du lese artikkelen vi linker til nedenfor.

Ved en feil er det i en mindre andel av dagens papir­ut­gave av Aften­pos­ten brukt en mis­vi­sende tit­tel til denne saken. I tit­te­len gis det inn­trykk av at Peder Nøst­vold Jen­sen løn­nes av høyre­eks­treme. Dette er det ikke dek­ning for å hevde. Aften­pos­ten bekla­ger dette.

En feil? For­si­den på Aften­pos­ten opp­står ikke ved en feil. Det er i til­felle en poli­tisk feil­be­døm­ning, men dét kan avi­sen aldri få seg til å inn­rømme. Noen kom på jobb og for­sto at man hadde gått for langt. Man hadde eks­po­nert agen­daen for tyde­lig. Slik sett er bekla­gel­sen interessant.

Jeg er kynisk nok til å tro at dette er situa­sjons­be­stemt. Det betyr slett ikke at Aften­pos­ten har kom­met på bedre tan­ker. Ved hver eneste kors­vei vil fris­tel­sen være der til å hive mer kull på det mørke bålet....

Les hele: Bruken av Fjordman

Les også: Hvorfor vi la ut Aftenpostens slettede kommentarer

Det har over lengre tid byg­get seg opp stor frust­ra­sjon over avi­sens hånd­te­ring av nett­de­bat­tene. Én ting er mode­re­ring. Noe annet er slet­ting av en dis­ku­sjons­tråd fordi avi­sen ikke liker ret­nin­gen på kri­tik­ken, som i dette til­fel­let gikk på avi­sen selv......

....Den “høyre­eks­treme” er i dette til­felle Daniel Pipes og Middle Eas­tern Forum og the Legal Pro­ject, som ikke har gjort noe mer eks­tremt enn å støtte folk som blir sak­søkt av isla­mis­ter og andre i det som nå kal­les law­fare, bru­ken av retts­ap­pa­ra­tet til å knekke folk. De blør i hjel økonomisk....