Friday, April 19, 2013

Svinet til av Aftenposten

...Den “høyre­eks­treme” er i dette til­felle Daniel Pipes og Middle Eas­tern Forum og the Legal Pro­ject, som ikke har gjort noe mer eks­tremt enn å støtte folk som blir sak­søkt av isla­mis­ter og andre i det som nå kal­les law­fare, bru­ken av retts­ap­pa­ra­tet til å knekke folk. De blør i hjel økonomisk.

Nev­nes gjør også Gatestoneinstitute.org, som docu­ments lesere vil kjenne gjen­nom en strøm av artik­ler på høyt nivå. Også de svi­nes til av Aftenposten-forsidens påstand om at høyre­eks­treme i USA finan­sie­rer Fjordman....

....Aften­pos­ten for­søkte å redde seg i land ved å hevde at det var skjedd en glipp. Men en for­side er ingen glipp. Dette for­sø­ket på unn­vi­kelse pro­vo­serte anta­ge­lig leserne enda mer.

Resul­ta­tet var en strøm av inn­legg hvor Aften­pos­ten fikk sitt pass påskre­vet. Når debatt­re­dak­tør Erik Tor­nes der­for valgte å slette hele stren­gen, bry­ter han med noen ansten­dig­hets­reg­ler for hvor­dan pres­sen kan behandle sitt digi­tale pub­li­kum. Det er også dår­lig gjort over­for lesere som bru­ker tid på å skrive, at deres pro­duk­sjon i sin hel­het behand­les som søp­pel – uten dis­tink­sjon. Det vir­ker unø­dig brutalt...

Les hele: Hvorfor vi la ut Aftenpostens slettede kommentarer

Aftenpostens sensur: Her er kommentarene Aftenposten ikke vil at du skal se