Thursday, April 25, 2013

Forslag til slottsherren Torbjørn Jagland


Her er noen kon­krete til­tak til slotts­her­ren i Stras­bourg, en by han for­øv­rig synes er flink til å yte rom­fol­ket hjelp. I Stras­bourg har kom­mu­nen laget egne leire for rom­fol­ket på kom­mu­nens grunn. Lei­ren med dens fasi­li­te­ter er altså betalt av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger. Alle skal med er Aps slag­ord. Og nå har Jag­land selv en unik mulig­het til å være med å gjøre noe for disse men­nes­kene han har slik rørende omsorg for. Fordi Jag­land er null­skatte­yter kan han ikke hjelpe rom­fol­ket gjen­nom skatte­sed­de­len. Jag­land beta­ler ikke skatt, ver­ken til Norge eller Frank­rike, av sin inn­tekt på over to mil­lio­ner kro­ner. Han bor her­ska­pe­lig og dis­po­ne­rer over 1000 kvad­rat­me­ter i en bolig noen beteg­ner som et slott. Her bor han så vidt jeg vet kun sam­men med sin kone. Der­som disse opp­lys­nin­gene stem­mer, har Tor­bjørn Jag­land en fan­tas­tisk sjanse til å vise at AP-slagordet Alle skal med betyr noe også for han. Ut fra bil­det av den stor­slåtte boli­gen, ser det ut til at eien­dom­men er omkran­set av en fin gress­plen. Rom­fol­ket har ved flere anled­nin­ger vist at de trek­kes mot par­ker og grønt­area­ler. Det ser ut til at Jag­land på alle måter har akku­rat hva rom­fol­ket trak­ter etter: pen­ger, par­ker og plass. Så hiv deg rundt, Jag­land og gjør noe for kame­ra­ten din! Imens kan vi andre fun­dere litt over hva ditt neste utspill vil være. Hva med - Uten rom­fol­ket stop­per Norge?

Les hele artikkelen: Alle skal med - også Jagland!

Se  bilder av Jaglands slott hvor han bor helt gratis: Se bildene fra Jaglands nye luksushjem

Forøvrig, hva med Jaglands hus i Norge? Han har vel forhåpentligvis lånt det bort gratis til romfolket?