Monday, April 22, 2013

Vårt vanstyrte Norge


- Poli­tiet kla­rer ikke dette alene. Det er ingen tvil om at poli­tiet må ta ansvar for kri­mi­na­li­te­ten, men de sosiale pro­ble­mene med den økte immi­gra­sjo­nen, meng­den av saker i til­legg til omfan­get av opp­føl­ging og utvis­ning av per­soner som kom­mer til Norge kre­ver enorme res­sur­ser hos poli­tiet. Der­med vil være totalt avhen­gig av at eta­ter og andre deler av for­valt­nin­gen tar tak i disse pro­ble­mene, sier Borge.

Gled det inn? “Poli­tiet kla­rer ikke dette alene.” Og for­valt­nin­gen må ta tak. Hvem set­ter til lit til at “for­valt­nin­gen tar tak”? Selve uttryk­ket er nes­ten uhørt, og gir i skri­vende stund ikke flere enn tre treff på Google.

Og i mel­lom­ti­den kan vi bero­lige oss med den brede poli­tiske til­slut­nin­gen til Schen­gen og EØS. Eller med at det vil ta minst ti år innen det blir full politi­dek­ning i Norge. Eller med at poli­tiet ikke len­ger fengs­ler smuglere.

Les hele: Beretningen om en varslet kriminalitetsøkning