Friday, April 19, 2013

Mytteri i Ap-staten

Pro­ble­met for Arbei­der­par­tiet er at hvis det manøv­re­rer seg inn i en posi­sjon der fol­ket blir fien­den, har Arbei­der­par­tiet tapt.

Det er den posi­sjo­nen par­tiet har manøv­rert seg inn i med sin inn­vand­rings­po­li­tikk. Og det er slett ikke alene om det. Alle par­tier minus Frem­skritts­par­tiet har stått på broen og applaudert.

Men nå slår inn­vand­rings­regn­ska­pet også inn på den økono­miske like­stil­lin­gen, som er Aps kjerne­verdi. Det blir stå­ende som for­sva­rer av noe som øker ulik­he­tene. Når dette kom­mer ut vil det være som å gi par­tiet dødskysset.

Det andre myt­te­riet skjedde på stats­ka­na­len NRK imor­ges. Pro­gram­le­der hadde nett­opp for­talte lyt­terne at kom­mu­nene sank sta­dig dypere ned i gjeld. Den sto nå på 350 mil­li­ar­der kro­ner og var ved å nå en smerte­grense. Økonomi-kommentator Stei­nar Mediaas var inn­kalt for å for­klare grun­nen. - Jo, det er fordi det er kom­mu­nen som får opp­ga­ven med å inn­fri alle løf­ter regje­rin­ger påtar seg, som full barne­have­dek­ning. Men med årene er det den store inn­vand­rin­gen som tyn­ger mest, sa Mediaas. Man hørte hvor­dan pro­gram­le­de­ren mis­tet munn og mæle. Han fikk stot­ret: - Men gir ikke inn­vand­ring vekst. - Jo, svarte Mediaas, men vekst for en enkelt­virk­som­het kan godt bety store utgif­ter for det offentlige.

Der­med slapp han katta ut av sek­ken. Det var det samme som å si at “jo kjære lyt­tere, det som Finans­avi­sen har skre­vet de siste dagene er helt rett, og jeg går god for tal­lene”. Det var myt­teri for åpen mikrofon.

Les hele: Mytteri

Les også: Inne i hodet på systemet

I dag kunne man høre et lite klikk da Stei­nar Mediaas viste til Finans­avi­sens tall. Man later som ingen­ting og går videre, men noe har skjedd. Det er slik et sys­tem sprekker....

....Ville deser­te­ring vært bedre? Holmøy gjør noe som ville vært uten­ke­lig ut fra måten alt har fun­gert på frem til nå, jeg mener Finans­avi­sens serie er en game­chan­ger, den blir et før og etter, og da jeg hørte Mediaas i dag for­sto jeg at bal­len er ved å få opp fart, når en mann tar bladet fra mun­nen for åpen mik­ro­fon er lojalitetsplikten/frykten brutt. Det er en psy­kisk sperre ap-staten opp­fost­rer oss med og man kom­mer ikke inn i styre og stell og posi­sjon uten å ha vist at den fungerer.