Thursday, April 25, 2013

Jour­na­lis­tene i de store redak­sjo­nene må være ner­vøse


Finans­avi­sen lør­dag 13. april 2013 har alle­rede skre­vet his­to­rie. Artik­ke­len som “knu­ser myten om lønn­som inn­vand­ring” er utøvd offent­lig­het på sitt beste. En nyhet som grunn­leg­gende berø­rer alle, kan ikke unngå å ha en kor­ro­de­rende effekt. Selv om den forties.

Også av mediene.

Det pågår en stille krig mel­lom regje­rin­gen og Finans­avi­sen. Stats­sek­re­tær i Finans­de­par­te­men­tet, Hilde Sings­aas, for­sø­ker seg på et svar i Dagens Nærings­liv: Uny­an­sert om inn­vand­ring. Men det er ingen til­bake­vis­ning, kun en kon­sta­te­ring og bekref­telse på at sta­ten i frem­tid enten vil måtte kutte i utgif­tene eller få større skatteinngang.

Pres­sen sit­ter på gjer­det. Den ser at Finans­de­par­te­men­tet ikke har til­bake­vist de sjok­ke­rende opp­lys­nin­gene Finans­avi­sen brakte til torgs. Det gjør at det bren­ner under føt­tene også på jour­na­lis­tene. En valg­kamp uten dette temaet vil være en hul valg­kamp. Før eller siden vil vir­ke­lig­he­ten ramle ned i hodene på pres­sen. Hva skal den si? De tiet om den største storyen i nyere tid, og som vil vokse i betyd­ning etter­hvert som tiden går og reg­nin­gen sti­ger. Jour­na­lis­tene i de store redak­sjo­nene må være ner­vøse. I det minste noen av dem.

Les hele: Red.: Den som vet