Monday, April 29, 2013

Vårt Land er en lurvete avis


....Dagen etter opp­sla­get rin­ger Kal­stad under­teg­nede og ber om en kom­men­tar til Essen­si­elt. Jeg hadde aldri hørt om bladet, men hadde nylig møtt Aasbø og for­sto umid­del­bart teg­nin­gen. Kal­stad ville vite om jeg var enig i Aas­bøs kri­tikk av norsk presse som ensi­dig venstre­ori­en­tert. Jeg spurte henne: - For­står du selv spørs­må­let du selv stil­ler, for­står du hva det betyr? - Nei, var Kal­stad ærlig nok til å svare. - Jeg gjør ikke det. - Men da har vi to ingen­ting å snakke om. Inn­til du for­står ditt eget spørs­mål vil du hel­ler ikke for­stå det jeg sier, svarte jeg og gjorde det klart at jeg der­for ikke ville gi noe inter­vju til Vårt Land.

Like­vel set­ter Kal­stad et ampu­tert “inter­vju” på trykk dagen etter, under tit­te­len: Islam­kri­ti­ker mener Norge tren­ger Essensielt.


Det går ikke inn. Jour­na­lis­ter er døve for hva som sies. Kan de da kalle seg journalister?...

....Dette er den måten norsk presse behand­ler repre­sen­tan­ter for en høyre­side de ikke for­står, og hel­ler ikke aner­kjen­ner, og aye, there is the rub: Kal­stad og Vårt Lands opp­slag oser av et ønske om å ta inter­vju­ob­jek­tet, dvs. Aasbø. Er ikke det ganske lur­vete jour­na­lis­tikk? Spe­si­elt når man pyn­ter seg med ansten­dig­he­ten til Det store Vi....

Les hele: Kristenmannsblod