Thursday, April 25, 2013

Hallgrim Berg har skrevet bok


Når man som Hall­grim Berg skri­ver en bok om isla­misme og demo­krati utlø­ses noen reak­sjo­ner som viser at man ikke er herre over egen tekst. Dette er noe av det mest sær­merkte ved vår tid: Teks­ter lever ikke bare sine egne liv, de aktivt omfor­tol­kes til noe helt annet enn de var ment som.

Det har som kon­se­kvens at broer bren­nes, eller man opp­da­ger at de aldri har vært der.

Slike erfa­rin­ger må Berg ha gjort seg etter at han utga boken Demo­krati eller isla­misme. Europa under islam?. Islam er som syfi­lis var for bor­ger­fru­ene i det gamle Chris­tiana. Man taler ikke om det........Folk ser hva de ser. Også det det multi­kul­tu­relle områ­det, som blir sta­dig mer mono:

Europa rundt: gym­nas­tikk­sa­len, svømme­bas­sen­get, lære­bø­kene, pen­sumopp­legg, media, jul, påske, pinse, sym­bol­bruk, brød­skiva, mat­bor­det, feng­sel­skjøk­ke­net, kles­skik­kar, hovud­plagg, til­dek­king, inn­kaps­ling, kjønns­be­stemte inn­gangs­dø­rer, byg­nings­til­pas­ning, lov­på­bod, dom­sto­lar, mindre­tals­sty­ring, kvo­te­ring, tvangs­ek­te­skap, poly­gami, kon­ver­te­rings­press, trugs­mål, segre­ga­sjon, paral­lell­sam­funn, enkla­var osv, osv.

Veik­skap kal­ler Berg det. Euro­pe­erne gir etter. De for­sva­rer ikke sin egen kul­tur­arv. Men det gjel­der lederne. Folk har helt andre følel­ser, men har ikke opp­da­get at de kan benytte sin for­bru­ker­makt poli­tisk. Hva ville skjedd om leserne brukte Face­book til å orga­ni­sere boi­kott av aviser med en dek­ning de ikke likte? Et høyst legi­timt virke­mid­del. 500 abon­ne­ment­opp­si­gel­ser gjør inn­trykk på enhver redak­tør. Men seriøse men­nes­ker hol­der seg fore­lø­pig for gode til den slags. De sen­der hel­ler barna på pri­vat­sko­ler. Vi kjø­per oss ut av problemene.

Les hele: Berre ein varsler