Monday, April 29, 2013

Inga Marte Thor­kild­sen (SV) lyver så det renner av henne


Fllere kom­mu­ner nek­ter å ta imot det antall flykt­nin­ger som sen­trale myn­dig­he­ter ber om, og opp­gir økono­misk under­skudd som årsak.

Stats­råd Thor­kild­sens mis­nøye med kom­mu­ne­nes inn­stil­ling er åpen­bart så stor at hun ikke sje­ne­rer seg for å lyve jour­na­list Per Anders Johan­sen og det lesende pub­li­kum rett opp i ansiktet:

- Det er ikke slik at Norge tar imot spe­si­elt mange flere flykt­nin­ger enn andre land. Å ta imot flyt­knin­ger er bare en del av det å være et land i ver­den, leg­ger stats­rå­den til.

...Denne påstan­den er så drøy at det er ube­gri­pe­lig at poli­ti­kere - og enkelte menings­bæ­rere - slip­per unna med den. For det gjør de, tak­ket være jour­na­lis­ter som ikke føl­ger opp med kri­tiske spørs­mål.

At en SV'er lyver er ikke til å bli forbauset over. Les om Audun Lysbakken, så ser du hva slags folkeferd som sogner til det partiet.

Nå kan vi naturligvis ikke utelukke at statsråden Thorkildsen rett og slett er kunnskapsløs. Men det vil jo være oppsiktsvekkende hvis en integreringsminister ikke har tilegnet seg kunnskaper på det området hun er satt til å styre.

Regjeringssjefen Stoltenberg (ja, det er han som er øverst ansvarlig) bør ta en prat med Thorkildsen for å finne ut om hun bør fjernes fra regjeringen.

Les hele artikkelen om Thorkildsens glatte løgner her:  Smittsom faktaresistens?