Saturday, May 11, 2013

Auf-skolen - for deg som ønsker å være taper


Det pågår en liv­lig kran­gel mel­lom FrP og AUF om en bro­sjyre hvor AUF teg­ner og for­kla­rer lan­dets ele­ver hva de hev­der er høyre­si­dens skole­po­li­tikk. – Sann­fer­dig infor­ma­sjon, påstår AUF-leder Eskil Peder­sen. – Løgn, mener FrPs Mette Hane­kam­haug, som vil be om en vur­de­ring av om det er lov å frem­sette feil­ak­tige utta­lel­ser. Og skulle bro­sjyre­teks­ten vise seg å være lov­stri­dig, vil Hane­kam­haug vur­dere en politianmeldelse.
Den 29 år gamle lede­ren for Aps ung­doms­parti er fortørnet.

Les og få deg en god latter; se også leserkommentarene til artikkelen:
Det var det med bjelken i eget øye, da …