Wednesday, May 22, 2013

Nå får Sverige regningen


Sverige har mer eller mindre åpne grenser. Titusenvis av innvandrere har kommet og fått opphold i landet de seneste årene. Majoriteten av de som har fått oppholdstillatelse og svansk pass, aner ikke hva demokrati er, de aner heller ikke hva takknemmelighet er. Kravmentalitet er det som styrer de fleste av dem. 

Men de egentlig skyldige, er svenske politikere og mediene. Det er de som har tillatt at galskapen har fått utvikle seg. Nå kommer regningen! 

De få som har forsøkt å advare mot utviklingen, har blitt sosialt utstøtt og kalt rasister. Så langt ned i vanviddet har Sverige sunket.

"....Bud­ska­pet er tyde­lig: Man angri­per ordens­mak­ten, også i dens hoved­kvar­ter. Det er en offen­siv approach. Man går til angrep. Det er krigsstrategi.

Ved å tenne på biler viser opp­rø­rerne at de har makt, makt til å ødelegge sam­fun­net, og poli­tiet, sta­tens volds­makt, er maktesløs.

Det er en mak­tes­løs­het som sprin­ger ut av situa­sjo­nen: brannstifterne/opprørerne er mange, de er sivile, mas­kert og kan kom­mu­ni­sere via sms og nett.

Men den vir­ke­lige mak­tes­løs­het befin­ner seg et helt annet sted: I hodet på Fred­rik Rein­feldt, regje­rin­gen, Riks­da­gen, pres­sen og aka­de­mia. Det er der benek­tel­sen og avstå­el­sen av auto­ri­tet har fun­net sted. Kon­ti­nu­er­lig, systematisk.

Nå kom­mer regningen.


Ikke rart man har vans­ke­lig for å innse hva man selv har stelt i stand....."

Les hele: Svenskene er redde