Thursday, May 16, 2013

Den logrende Ole Torp

....Ole Torp ønsket tyde­lig­vis seerne inn i de kor­rekte tanke­mønstre og spurte om vi sut­ret fordi vi har fått rom­fol­ket hit.  Hvorpå Fugelli begynte å le opp­gitt sam­ti­dig som han etter hvert snak­ket seg varm på sam­men­lig­nin­ger hin­si­des enhver for­nuft.  Mens Fugelli la ut om jøde­for­føl­gelse, jøde­pa­ra­graf, adgang til Riket, Quis­ling, til­in­tet­gjø­rel­ses­lei­rene, ski­pet «Donau», depor­te­ring, lands­for­vis­ning og grov rasisme, satt Ole Torp og lyt­tet og log­ret. Ikke ett eneste kri­tisk spørs­mål ble stilt til Fugelli om denne hans uhørte sam­men­lig­ning mel­lom tig­gerne i dag og jødene den gang....

....Fugelli må tro han taler for god­he­ten. I vir­ke­lig­he­ten fram­står han som en dåre som ikke for­står noen ver­dens ting av nazis­mens råskap og bru­ta­li­tet. Med sin flå­sete sam­men­lig­ning ydmy­ker Fugelli ofrene for et indu­stri­elt masse­mord og redu­se­rer lidel­sene og myr­de­ri­ene i kon­sen­tra­sjons­lei­rene til et spørs­mål om vel­ferd. Han glem­mer til­syne­la­tende også at tig­gerne selv er av et folk som Hit­ler og nazis­tene utpekte til å dø. Å sam­men­ligne Hitler-Tysklands bru­tale rase­po­li­tikk med Nor­ges behand­ling av tig­gerne i dag er så kunn­skaps­løst at det er til å gråte av. Hvor­dan kan en vok­sen mann finne på å si noe slikt? Og hvor­for har ikke gar­vede NRK-journalister en eneste kri­tisk bemerkning?...

Les hele: Per Fugelli hos Ole Torp

Få med deg leserkommentarene hos Document - for eksempel disse:


Takk for en god oppsummering av denne farsepregede "samtalen" i Aktuelt. Det er jo bare tragisk... Ole Torp representerer alt det verste med NRK, en venstreradikal salongsosialist som grovt misbruker sin posisjon til å spre sin personlige og som oftest temmelig infantile og ureflekterte propaganda.

Ole Torp er mer og mer en parodi på en journalist, og er en særdeles uverdig utøver av faget.
-ixus90


Takk Flora !

Da forventer jeg at Det Gode Mennesket professor Per Fugelli vil donere sin Fritt Ords Pris på kr. 400 000,- til verdig trengende tiggere.
-MaritEn viktig påpekning fra Flora! Det er intet mindre enn uhyggelig smakløst å sammenligne debatten om romfolket med nazistenes utryddelsespolitikk.

Per Fugelli er noe i nærheten av selve inkarnasjonen av politisk konformitet i dagens Norge. Denne "modige" bruker av "det frie ord" er i realiteten en feig og illiberal forvalter av pseudohumanistiske dogmer. 13. mai - samme dag som han forkynte medmenneskelighetens budskap hos den like servile som ferdigsydde og affekterte Ole Torp - uttalte Fugelli på Dagsnytt Atten at de som mente at romfolk burde "deporteres", selv burde settes i fengsel. Les Bjørn Nistads gode innlegg om nettopp denne uttalelsen: http://www.dagsavisen.no/nyeme....

Når man i tillegg minnes at den samme Fugelli for ikke lenge siden sa at han helst ville ha stått fast i heisen med Christian Tybring-Gjedde så han kunne gi ham juling (http://www.dagsavisen.no/tema/..., må man sannelig få driste seg til følgende konklusjon: Denne prominente prediker av selve Godheten er faktisk en frihetsfiendtlig bølle av en meningsytrer - med fengselsstraff og vold vil han altså møte sine meningsmotstandere!

Ett av yndlingsordene i den emissæraktige Fugellis bugnende vokabular av feite floskler og selvnytende kvasivisdom er "raushet" - nettopp det det iskalde, nazilignende storsamfunnet visstnok ikke utviser overfor romfolk og andre evig undertrykkede minoriteter. Fugelli tar åpenbart mål av seg til å gå foran med et godt eksempel, også i heisen: Han ønsker å være "raus" med knyttneveslagene...
-Carolus1