Monday, May 20, 2013

Kyrre Nak­kim snakker usant


Mange spør seg hvor­for NRK og de største avi­sene unn­la­ter å ta opp noen av de vik­tige sakene som Finans­avi­sen har offent­lig­gjort i sin flere uker lange artik­kel­se­rie over de over­ras­kende høye lang­sik­tige kost­na­dene ved masseinnvandringen.

Eller ret­tere sagt: Folk spør seg hvor­dan de even­tu­elt prø­ver å bort­for­klare den poli­tiske skjev­he­ten i sin egen dek­ning ved å for­svare en beslut­ning som ikke kan forsvares.


Apro­pos denne unn­la­tel­ses­syn­den er det fra NRK-hold både i pri­vat og halv­of­fent­lig sam­men­heng blitt sagt at man der på huset helst ikke bare vil refe­rere and­res nyhe­ter, men at de fore­trek­ker å pro­du­sere dem selv. En Document-leser som har bedt flere medier om for­kla­ring på taus­he­ten, for­tel­ler sågar at dette er blitt nes­ten ord­rett bekref­tet i en e-post fra Kyrre Nak­kim i NRK Nyheter.


Hvis man trodde på sva­ret, og for­øv­rig ikke visste bedre, kunne und­rin­gen ha opp­hørt med det. I lys av den senere tids opp­merk­som­het omkring den etiske stan­dar­den sen­tralt hos NRK Nyhe­ter, er pro­ble­met bare at man der star­ter dagen med minus ti tusen kre­di­bi­li­tets­po­eng, en saldo som lang­somt kan brin­ges opp nær­mere null i løpet av lang tids møy­som­me­lig arbeid........Spe­si­elt inter­es­sant er det at den him­mel­ro­pende usann­he­ten også sies å bli avle­vert av Kyrre Nak­kim. For hvem andre var det som hos NRK refe­rerte til TV2-saken om Bård Hoks­ruds sprell i Riga?...


Les mer om tøvet til Kyrre Nakkim og Nrk:


NRK – en vedvarende ukultur


Hvis Nakkim og andre tror de kan lure folk, så les denne leserkommentaren:


Det som gjør den uttalelsen enda mer uredelig er at hvis man minner om Hoksrud-saken, så ble denne tv2-saken eneste sak i debattprogrammet Debatten. For de som husker tilbake så sprakk Hoksrud-saken i 21-nyhetene på en onsdag (man kan minne om at en mulig overgrepssak mot en ordfører sprakk samme dag, selvfølgelig anonymisert til den store gullmedaljen). Ca 24 timer så var dette tema i Nrk's debatten.

Det er kanskje de som tenker, men det er da ikke spesielt? Det som gjør det spesielt er at på det tidspunktet som saken sprakk på tv2, så hadde Nrk med overveldende sannsynlighet en annen sak som tema til debatten. For det er vel ingen som tror at redaksjonen bak programmet debatten går bortimot hele uken uten å klargjøre for debatt. Før de så blir aktive siste 24 timer før debatten går på lufta.

Det forteller vel at Nrk knapt kunne vente med å få utbrodert Hoksrud-saken. Rett og slett meske seg i den til den store gullmedaljen. Og en av de som deltok i debattprogrammet: KYRRE NAKKIM.

Så mye for hans at de vil ikke refere til andres nyheter og vil helst produsere nyheter selv.
-smokewater

Nakkim og andre bør huske på at med internett lagres alt for fremtiden. Derfor; når de bløffer, kan det hentes frem igjen - og vi er mange som følger med!