Sunday, May 26, 2013

Indoktrinering via rollespill"....Man kan trygt fastlå at kon­fir­man­tene i disse rolle­spil­lene neppe lærer at asyl­inn­vand­rin­gen regis­se­res av kri­mi­nelle nett­verk som tje­ner svære pen­ger på å frakte asy­lan­ter over lande­gren­sene, som også kan utstyre dem med falske id-papirer og med sjablong-historier om deres bak­grunn. Ifølge en over­sikt fra Euro­pol er men­neske­smug­ling til Europa i omset­ning nå på stør­relse med den ille­gale nar­ko­tika­tra­fik­ken og er en bran­sje i kraf­tig vekst på grunn av liten fare for å bli pågre­pet og straffet.

Og kon­fir­man­tene lærer null om barn som av fami­lie og slekt­nin­ger sen­des rundt halve klo­den for å søke asyl i Norge, noe som kan beløpe seg til 70.000–200.000 norske kro­ner. De lærer neppe noe om at asyl­sø­kere finan­sie­rer asyl­rei­ser ved lån, og at et avslag på en asyl­søk­nad der­for betyr en ydmy­kende og far­lig retur til hjem­lan­det og et gjen­syn med fami­lier og kreditorer.

I den human­etiske kon­fir­ma­sjons­for­be­re­del­sen inn­går hel­ler ikke opp­lys­nin­ger om bevilg­nin­gene over bud­sjet­tene til Utlendings- og inte­gre­rings­di­rek­to­ra­tet på vel 11 mil­li­ar­der kro­ner årlig til asyl­sø­ker­til­tak, et beløp som sik­kert kan påplus­ses om man reg­ner med utgif­ter til berørte depar­te­men­ter og kom­mu­ner. Jeg tvi­ler også på om kon­fir­man­tene får opp­lyst noe om de ca. 130 asyl­mot­ta­kene her i lan­det, og at det i til­knyt­ning til dem job­ber tuse­ner av men­nes­ker i en av lan­dets største vekst­bran­sjer, «asylindustrien».

Sann­he­ten er at unge og sakes­løse kon­fir­man­ter gjen­nom rolle­spil­lene blir pre­sen­tert for et full­sten­dig for­vrengt bilde av asyl­sø­ker­virk­som­he­ten. Og dette bil­det blir dre­vet fram og dyr­ket av Human-Etisk For­bund i sam­ar­beid med mer eller mindre stats­støt­tede NGO-er som har stor inn­fly­telse på den fast­satte agen­daen i asyl- og flykt­ning­po­li­tik­ken. Føl­gene av – og kan­skje også målet med – denne indok­tri­ne­rin­gen er at ung­dom­men skal lyde det poli­tisk kor­rekte dik­tat, slik at menings­eli­ten uav­kor­tet får gjen­nom­ført sin poli­tikk og sine inter­es­ser ved å fjerne alle mot­fore­stil­lin­ger. Den human­etiske kon­fir­ma­sjons­for­be­re­del­sen er et vik­tig ledd i den venstre­ra­di­kale indok­tri­ne­rings­ma­ski­nen som så å si job­ber dag og natt på alle nivåer i det norske sam­fun­net for å skape en frik­sjons­løs kon­for­mi­tet på visse samfunnsområder....."

Les hele: «Humanistisk» asylspill og konfirmasjonsdrill

Her er litt motgift til indoktrineringen i regi av Human-Etisk Forbund og den politiske venstresiden: