Thursday, May 2, 2013

Farlig spill av Nrk og fredsforskningsinstitusjonene

NRKs mor­gen­sen­ding fant det for godt å ta opp at det var to år siden Osama bin Laden ble fun­net og drept, eller «menneskejakten», som NRK kalte det, og mante frem bil­der av et for­svars­løst og uskyl­dig bytte.....

Til å svare på spørs­må­let hadde NRK leder av Freds­forsk­nings­in­sti­tut­tet, PRIO, Kris­tian Berg Harp­vi­ken.

....Hvis man åpner for at ter­ro­ris­ter har samme ret­tig­he­ter som van­lige kri­mi­nelle, står det advo­ka­ter og fors­kere klare til å tale deres sak med full styrke. Det er i rea­li­te­ten det Harp­vi­ken og NRK gjør. De set­ter seg på sin høye moralske hest og gir inn­trykk av at de står for sivi­li­sa­sjon. I vir­ke­lig­he­ten står de for kapitulasjon....Adres­sen for NRK og Harp­vi­ken er der­for ikke USA, det er vårt eget sam­funn, hvor NRK/Harpviken fører en ideo­lo­gisk krig som pågår upå­talt fordi de sit­ter med mak­ten: Den vil omdøpe mus­limske ter­ro­ris­ter til kri­mi­nelle, slik at deres poli­tiske karak­ter for­svin­ner og de nyter godt av alle ret­tig­he­ter. Sam­ti­dig benyt­ter man noen av de samme mid­ler man kri­ti­se­rer USA for mot egen poli­tisk oppo­si­sjon: gruppe­klas­si­fi­ka­sjon, stemp­ling og diskriminering.

Dette skjer uten at noen i den etab­lerte pres­sen er i nær­he­ten av å se dob­belt­spil­let. Det er denne man­gel på åpen­het og kri­tikk som er far­lig ved den norske model­len. Offent­lig­he­ten vet ikke hva det hand­ler om. Den mang­ler språk. Slik opp­står fryk­tens sym­me­tri, og den unn­la­ter ikke å gjøre sin virk­ning: Den skrem­mer folk.

Les hele: Fryktens symmetri